ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

1. ตรวจสอบราคา

2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์

3. ยืนยันการผลิตและชำระเงินมัดจำ

4. ตรวจสอบตัวอย่างก่อนพิมพ์

5. โรงพิมพ์ดำเนินการผลิต

6. ส่งงานพร้อมรับชำระเงิน

มาพูดคุย

เกี่ยวกับ Project ต่อไปกันเถอะ!